آیا هر نوع رابطه با همسر جایز است؟
آیا خوردن سینه همسر یا لیسیدن فرج زن برای تحریک بیشتر او کراهت دارد؟ آیا با چشم بسته می شود این کار را انجام داد؟

اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa389