آیا در انتقال نجاست از واسطۀ اول به واسطۀ دوم و از واسطۀ دوم به سوم، خشک شدن و دوباره تر شدن لازم است؟
آیا در انتقال نجاست از واسطۀ اول به واسطۀ دوم و از واسطۀ دوم به سوم، خشک شدن و دوباره تر شدن لازم است؟ مثلاً دستمان به بدن سگ خیس خورد، دست می شود متنجس اول و بعد دست تر شده را با لباس خشک می کنیم. این لباس متنجس اول است یا دوم؟

باسمه تعالی

تماس با همان رطوبت اول یا خشک شدن واسطه و تماس با رطوبت جدید، در متعدد شدن واسطه شرط نیست. بنابراین در مثال گفته شده، لباس متنجس دوم است.

کد سایت fa3907
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات