اگر در مسأله‌ای که نظر مرجع تقلید مبنی بر احتیاط واجب است، یک بار احتیاط واجب مرجع خود را رعایت کرده باشیم، اگر بار دیگری آن مسأله پیش بیاید، آیا می توانیم به مرجع دیگری رجوع کنیم؟
اگر در مسأله‌ای که نظر مرجع تقلید مبنی بر احتیاط واجب است، یک بار احتیاط واجب مرجع خود را رعایت کرده باشیم، اگر بار دیگری آن مسأله پیش بیاید، آیا می توانیم به مرجع دیگری رجوع کنیم؟

باسمه تعالی

بله می توانید.

کد سایت fa3910
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید