اگر وکیل به موکل بگوید، برای اینکه رای دادگاه سریع صادر بشود و یا به نفعت صادر بشود، باید به فلانی دو میلیون بدهی و موکل آن را به کارمند دادگستری می دهد. حال آیا وکیل هم در این مورد گناه کار هست؟ همچنین حکم حق الوکاله ای که وکیل به خاطر کارهایی که انجام داده دریافت می کند، چیست؟
اگر وکیل به موکل بگوید، برای اینکه رای دادگاه سریع صادر بشود و یا به نفعت صادر بشود، باید به فلانی دو میلیون بدهی و موکل آن را به کارمند دادگستری می دهد. حالا ایا وکیل هم در این مورد گناه کار هست؟ همچنین حکم حق الوکاله ای که وکیل بخاطر کارهای که انجام داده دریافت می کند، چیست؟

باسمه تعالی

چنین کاری جایز نیست و وکیل هم گناهکار است ولی حق الوکاله او، اگر برای امور مشروع بوده است، حلال است.