فردی تصاویر زنان غیر مسلمان را تماشا می کند و لذت می برد ولی مطلقا به سراغ اعمال غیر اخلاقی نمی رود و خوف مشغولیت به آن کارها را هم ندارد. آیا این مجاز است؟
فردی تصاویر زنان غیر مسلمان را تماشا می کند و لذت می برد ولی مطلقا به سراغ اعمال غیر اخلاقی نمی رود و خوف مشغولیت به آن کارها را هم ندارد. آیا این مجاز است؟

باسمه تعالی

اگر این نگاه به قصد لذت باشد یا احتمال عقلایی  وقوع در حرام باشد، حرام است؛ در نتیجه این رفتار ذکر شده حرام است.

کد سایت fa3919
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن