رابطۀ محرمیت بین زن و مرد تا چه زمانی است؟
رابطۀ محرمیت بین زن و مرد تا چه زمانی است؟

باسمه تعالی

محرمیت بین زن و شوهر تا زمانی است که رابطۀ زوجیت (زن و شوهری) به طور کامل از بین نرفته باشد. بنابراین مثلاً زنی که طلاق رجعی داده شده است، در دوران عدۀ طلاق همچنان محرم شوهر است اما وقتی عده اش تمام شود، رابطۀ زوجیّتش با شوهر به کلی از بین می رود و محرمیتش با او نیز به پایان می رسد. اما محرمیت در بین غیر زن و شوهر، دائمی است و از بین نمی رود چه محرمیت نسبی باشد مانند خاله و خواهر زاده  و چه محرمیت رضاعی باشد، مانند پسر شیرخوار و خواهر شیر دهنده و چه محرمیت سببی باشد مثل مادر زن و داماد.

کد سایت fa3939