اگر سفیه یا مجنون مالک اموالی باشند، آیا خمس و سایر وجوهات شرعی به آن ها تعلق می‌گیرد؟ آیا ولی شرعی آن ها باید نسبت به پرداخت خمس آن ها اقدام کند؟
اگر سفیه یا مجنون مالک اموالی باشند، آیا خمس و سایر وجوهات شرعی به آن ها تعلق می‌گیرد؟ آیا ولی شرعی آن ها باید خمس آن ها را بپردازند؟

باسمه تعالی

1. به اموال مجنون خمس و سایر وجوه شرعی تعلق نمی گیرد؛ اما به اموال سفیهی که بالغ شده است، خمس و سایر وجوه شرعی تعلق می گیرد.

2. سفیه بالغ باید با اجازۀ ولی شرعی خود، خمس اموالش را بپردازد یا ولی شرعی، خود به پرداخت آن از جانب سفیه اقدام کند.

کد سایت fa3942
طبقه بندی موضوعی احکام خمس|مسائل متفرقه خمس