اگر کسی در ظاهر اسلام را بپذیرد و شهادتین را بگوید تا با یک دختر مسلمان ازدواج کند، آیا عقدش باطل است؟
اگر کسی در ظاهر اسلام را بپذیرد و شهادتین را بگوید تا با یک دختر مسلمان ازدواج کند، آیا عقدش باطل است؟

باسمه تعالی

اگر یقین دارد این فرد اعتقادی به اسلام ندارد، عقد باطل است اما اگر علم به دروغ بودن ادعای او ندارد، حکم به صحت اسلام او می شود و ازدواج با او صحیح است.

کد سایت fa3959