آیا کسی که در نماز جمعه نتوانست شرکت کند و در خانه بود، بهتر است نماز ظهر روز جمعه را حدوداً نیم ساعت بعد از وقت شرعی آن به جا آورد؟
آیا کسی که در نماز جمعه نتوانست شرکت کند و در خانه بود، بهتر است نماز ظهر روز جمعه را حدوداً نیم ساعت بعد از وقت شرعی آن به جا آورد؟

باسمه تعالی

به احتیاط  مستحب، تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.

کد سایت fa3985
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه