آیا سرمایه گذاری در بانک ها و صرف سود آن در صدقه یا امور خیر در پیشگاه خدا اجر دارد؟
یکی از اعضای خانوادۀ ما در یک تصادف فوت کرد و از طرف بیمه دیه او به ما پرداخت شد. تصمیم گرفتیم که این پول را در راه خیر و خداپسندانه مصرف کنیم. یک پیشنهاد این است که در بانک سپرده گذاری شود و تمام سود حاصله در هر ماه، به عنوان صدقه بین چند فقیر شیعه توزیع گردد. آیا این نوع صدقه دادن، دارای اجر در پیشگاه خداوند هست یا اینکه کسب حرام می باشد و مقبول درگاه خداوند نیست؟ هدف این است که این نوع صدقه باقیات صالحاتی برای ما باشد و روی حلال بودن درآمد سپرده گذاری وسواس زیادی داریم.

باسمه تعالی

این سرمایه گذاری در بانک های ایران اگر طبق قوانین و مقررات انجام شود و نیز صرف منافع حاصل از آن برای صدقه و امور خیر، مشروع است و إن شاء الله اجر الاهی را به همراه دارد.

کد سایت fa4005