اگر دو شخص بالغ لواط کنند، خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدی است؟
اگر دو شخص بالغ لواط کنند، خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدی است؟

باسمه تعالی

در صورتی که در لواط، دخول حشفه تحقق پیدا کند، خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدی می شود و اگر دخول یقینی نباشد هیچ حرمتی وجود ندارد.

کد سایت fa4006