آیا کتاب انجیل و تورات امروزی در بین ما شیعیان مقدس بوده و دارای احترام است؟ آیا بی اعتنایی و بی حرمتی به انجیل و تورات گناه محسوب می شود یا نه؟
آیا کتاب انجیل و تورات امروزی در بین ما شیعیان مقدس بوده و دارای احترام است؟ آیا بی اعتنایی و بی حرمتی به انجیل و تورات گناه محسوب می شود یا نه؟

باسمه تعالی

بی احترامی جایز نیست چرا که اجمالا بخشی از کتاب واقعی در آن موجود است و مشتمل بر اسامی الهی و انبیا می باشد و کتاب مقدس جمع زیادی از مردم جهان می باشد.

کد سایت fa4009
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی