زن شوهردار سه سال پیش با مرد دیگر مرتکب زنا شده است. الان بعد از دو سال طلاق می خواهد. آیا راهی برای ازدواج با آن مرد وجود دارد یا حرام ابدی شده اند؟
زن شوهردار سه سال پیش با مرد دیگر مرتکب زنا شده است. الان بعد از دو سال طلاق می خواهد. آیا راهی برای ازدواج با آن مرد وجود دارد یا حرام ابدی شده اند؟

باسمه تعالی

 در فرض مزبور زن هرگز نمی تواند با آن مرد ازداوج کند.