آیا فروش کلیه (اعضاء بدن) جایز است؟
آیا فروش کلیه (اعضاء بدن) جایز است؟

باسمه تعالی

در صورتی که موجب ضرر قابل جبران نشود، چنین کاری جایز است.

کد سایت fa4029