آیا عمل نذر، فی نفسه، مستحب یا مباح یا مکروه است؟
آیا عمل نذر، فی نفسه، مستحب یا مباح یا مکروه است؟

باسمه تعالی

نذر فی نفسه مباح است اما بهتر است با نذر اعمال مستحبی، آن ها را بر خود الزامی و واجب نکند.

کد سایت fa4041