از آنجایی که مردم برای رفع تحیر استخاره می کنند و از طرف دیگر همیشه به آقایان روحانی دسترسی ندارند یک مجموعه فرهنگی، بر آن شده تا نرم افزاری تولید نماید که امر استخاره مؤمنین را به سهولت انجام دهد. نرم افزار به این صورت طراحی شده است که: ابتدا مؤمنین پیامک می زنند و درخواست استخاره می نمایند سپس نرم افزار بر طبق دستورات لازم بر اساس کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی (ره) استخاره با قرآن را انجام می دهد. این کار چه حکمی دارد؟
از آنجایی که مردم برای رفع تحیر استخاره می کنند و از طرف دیگر همیشه به آقایان روحانی دسترسی ندارند یک مجموعه فرهنگی، بر آن شده تا نرم افزاری تولید نماید که امر استخاره مؤمنین را به سهولت انجام دهد. نرم افزار به این صورت طراحی شده است که: ابتدا مؤمنین پیامک می زنند و درخواست استخاره می نمایند سپس نرم افزار بر طبق دستورات لازم بر اساس کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی (ره) استخاره با قرآن را انجام می دهد. این کار چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر در هر بار استخاره امکان آمدن تمام آیات یکسان باشد، اشکالی ندارد. اما اگر با هر بار انتخاب شدن یک آیه، در مرتبه بعدی امکان آمدن همان آیه کاهش می یابد، احتیاط آن است که از این نرم افزار استفاده نشود. البته این امور در صورتی است که استفاده از این نرم افزار یا توسعه استفاده از آن عناوینی مانند بی احترامی به قرآن یا تضعیف جایگاه روحانیت را در پی نداشته باشد.

کد سایت fa4064
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه|رابطه با خدا