نقل می شود که حضرت علی (ع) در دوران خلافت خود شلاق به دوش در کوچه و بازار حرکت می کردند و خلافکاران و بزهکاران را تعزیر می کردند. آیا این روایت صحیح است؟ آیا مراجع قضایی و انتظامی می توانند با استناد به این روایت، در کوچه و خیابان نسبت به تعزیر خلافکاران و بزهکاران اقدام نمایند؟
نقل می شود که حضرت علی (ع) در دوران خلافت خود شلاق به دوش در کوچه و بازار حرکت می کردند و خلافکاران و بزهکاران را تعزیر می کردند. آیا این روایت صحیح است؟ آیا مراجع قضایی و انتظامی می توانند با استناد به این روایت، در کوچه و خیابان نسبت به تعزیر خلافکاران و بزهکاران اقدام نمایند؟

باسمه تعالی

اگر حاکم اسلامی چنین مصلحت ببیند که مجرمان را در محل جرم تعزیر نماید، پس از اثبات جرم به روش مشروع و ثبوت تعزیر به دلیل شرع یا قانون صادر از سوی حاکم اسلامی، اجرای مجازات در مکان جرم بلامانع است و این امر نیاز به روابت مزبور ندارد.

البته آنچه در روایت صحیح در تمام کتب اربعه روائیه آمده است[1]، این است که حضرت(ع) تازیانه به دوش اهل بازار را نصیحت به رعایت اموری می کردند و در هیچ یک از آنها این مطلب وجود ندارد که حضرت (ع) کسی را در بازار تعزیر نمودند.


[1] الکافی،5،151- التهذیب6،7- من لایحضره الفقیه، 193،3

کد سایت fa407 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی