در خود این مسأله که «بعد از وفات مرجع، باید از مجتهد زنده تقلید کرد یا خیر» انسان باید از مجتهد زنده تقلید کند یا اینکه چون که مجتهد میت این گونه فتوا داده است، پس باید بعد از وفات او از زنده تقلید کرد؟
در خود این مسأله که «بعد از وفات مرجع، باید از مجتهد زنده تقلید کرد یا خیر» انسان باید از مجتهد زنده تقلید کند یا اینکه چون که مجتهد میت این گونه فتوا داده است، پس باید بعد از وفات او از زنده تقلید کرد؟

باسمه تعالی

در خصوص مسألۀ «جواز بقا بر تقلید از مجتهد میت یا لزوم تقلید از مجتهد زنده» باید از مجتهد زنده تقلید کند. پس اگر او بقا بر تقلید از میت را جایز بداند، می تواند تقلید کند در غیر این صورت باید به مجتهد زنده رجوع کند.

کد سایت fa4072
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید