آیا خریدن بچه (در اروپا) از خانواده هایی که فرزندان خود را به فروش می گذارند اشکال ندارد؟
آیا خریدن بچه (در اروپا) از خانواده هایی که فرزندان خود را به فروش می گذارند اشکال ندارد؟

باسمه تعالی

جایز نیست چرا که قوانین کشورها، چنین اجازه ای نمی دهند و فرد هم ملتزم به رعایت قوانین آنجا است. اما این کار اگر به معنای فرزندخواندگی باشد و خلاف مقررات نباشد، فی نفسه اشکالی ندارد.