آیا کمک به ساخت مسجد مصداق صدقه مستحبی است؟
آیا کمک به ساخت مسجد نیز مصداق صدقه مستحبی است؟ یعنی اگر نیت کرده که پولی را صدقه بدهد، می تواند آن پول را برای ساخت مسجد بدهد؟ آن آثاری که برای صدقه مستحبی شمرده اند(صدقه هفتاد بلا را دقع می کند)، آیا شامل کمک برای ساخت مسجد هم می شود، یا اینکه آن آثار فقط اختصاص به کمک به فقیر دارد؟

باسمه تعالی

صدقه مستحبی را در هر کار خیری می توان مصرف کرد و ساختن مسجد هم از کارهای خیر محسوب می شود و  آثار صدقۀ مستحبی بر آن مترتب می گردد.

کد سایت fa4098
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|رابطه با خدا