می خواستم نظر ایشان را در باره ازدواج ما طلاب در سال های اول تحصیل بدانم و اینکه بنظر ایشان ازدواج در این برهه مانع تحصیل است یا خیر؟ در ضمن من هجده ساله و پایه یک و اهل تهرانم وضع مالی هم بد نیست که با ازدواج در مشقت زندگی کنیم.
می خواستم نظر ایشان را در باره ازدواج ما طلاب در سال های اول تحصیل بدانم و اینکه بنظر ایشان ازدواج در این برهه مانع تحصیل است یا خیر؟ در ضمن من هجده ساله و پایه یک و اهل تهرانم وضع مالی هم بد نیست که با ازدواج در مشقت زندگی کنیم.

باسمه تعالی

با توجه به آنچه در فرض سؤال فرموده اید حتما ازدواج کنید. امید است برکات اجرای این سنت نبوی در امر تحصیل و سلوک معنوی شما تسهیل و تسریع ایجاد کند.

کد سایت fa4104