حضور مهمانان در خوابگاه دانشجویی، بدون رعایت مقررات خوابگاه چه حکمی دارد؟
ورود مهمانان به خوابگاه دانشجویی، تابع قوانین خاص خوابگاه است. اگر کسی با عدم رعایت این مقررات به اتاق دوستان دانشجوی خود برود، حکم هریک از موارد زیر چیست؟ 1. آیا نماز خواندن وی در اتاق ها یا نمازخانۀ خوابگاه باطل است؟ 2. آیا استفاده از امکانات خوابگاه مثل آب برای وضو یا غسل، حکم آب غصبی را دارد و آن ها باطل هستند؟ 3. آیا این احکام برای مهمانی که دانشجو است یا غیر دانشجو فرق می کند؟

باسمه تعالی

تخلف از قوانین خوابگاه دانشجویی جایز نیست و حضور چنین مهمانانی در حکم غصب است. بنابراین:

1. نماز آنان در آنجا باطل است.

2. استفاده از امکانات خوابگاه برای ایشان جایز نیست و وضو و غسل آنان باطل است.

3. تمامی افراد در برابر قوانین خوابگاه مساوی اند.

کد سایت fa4123