کسی پولی دارد که خمسش را پرداخت کرده است و از این پول خرج می کند. بعد وی درآمدی کسب می کند. آیا می تواند آن مقداری که از پول مخمسش را که قبلاً خرج کرده است، از این درآمد جدید جبران کند؟ یعنی به همان مقدار را که خرج کرده است، دوباره روی پول مخمسش بگذارد و کل آن را مخمس حساب کند تا سال بعد مجبور نباشد از آن خمس بدهد.
کسی پولی دارد که خمسش را پرداخت کرده است و از این پول خرج می کند. بعد وی درآمدی کسب می کند. آیا می تواند آن مقداری که از پول مخمسش را که قبلاً خرج کرده است، از این درآمد جدید جبران کند؟ یعنی به همان مقدار را که خرج کرده است، دوباره روی پول مخمسش بگذارد و کل آن را مخمس حساب کند تا سال بعد مجبور نباشد از آن خمس بدهد.

باسمه تعالی

اگر خمس مالی پرداخت شود و آن مال مخمّس گردد، در صورت استفاده از آن مال و خرج کردن آن نمی توان آن را از درآمد سال جبران کرد.

کد سایت fa413
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس