من در عقد موقت آقایی هستم، اما امکان رابطۀ حضوری برایمان وجود ندارد، آیا می توان از طریق وبکم یا تلفن از هم لذت ببریم و با دست خودم کارهایی که او می گوید را انجام دهم؟
من در عقد موقت آقایی هستم، اما امکان رابطۀ حضوری برایمان وجود ندارد، آیا می توان از طریق وبکم یا تلفن از هم لذت ببریم و با دست خودم کارهایی که او می گوید را انجام دهم؟

باسمه تعالی

این کار شما در نظر عرف مصداق استمتاع زوجین از یکدیگر به حساب می آید و جایز است.