آیا یک مرد متأهل می تواند بدون اجازه همسرش دختر باکره ای را به عقد موقت خود درآورد؟
آیا یک مرد متأهل می تواند بدون اجازه همسرش دختر باکره ای را به عقد موقت خود درآورد؟

باسمه تعالی

اگر مرد بخواهد با خواهر زاده و یا برادر زادۀ همسر خود ازدواج کند باید از همسرش اجازۀ بگیرد امّا ازدواج با سایر افراد نیاز به اجازۀ همسرش ندارد. باکره بودن و یا نبودن در این حکم دخالتی ندارند.

کد سایت fa4158
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد