آیا کسی که به دختری قول ازدواج می دهد واجب است به قول خود وفا کند؟
من با دختری مخفیانه قول و قرار ازدواج گذاشتم بعد هم صیغه محرمانه خواندیم الان پس از 13 سال که از این ماجرا گذشته است و من به آن دختر بد قولی کرده و با یک دختر دیگر ازدواج کرده ام و آن دختر از دست من به شدت ناراحت است. حال نمی دانم وضعیت دنیا و آخرت من و خانواده ام که بر سر این دختر بیچاره چنین بلایی را آورده ایم چه می شود؟ چگونه خدا از ما راضی خواهد شد؟

باسمه تعالی

1. در ازدواج دختر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ اجازۀ پدر لازم نیست؛ هرچند اذن گرفتن موافق با احتیاط است و ازدواج دختر غیر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ بدون اذن پدر باطل و حرام است.

2. عمل به تعهد به یک کار مشروع مانند خواستگاری و ازدواج، شرعاً واجب است و اگر متعهد تخلف کند، معصیت کرده است.

3. ایذاء یا فحاشی نسبت به مؤمن یا مؤمنه حرام است.

3. لازم است توبه کنید؛ یعنی اولاً در قلب خود از کاری که کرده پشیمان باشید. تصمیم داشته باشید هرگز به سمت آن معصیت نروید و ثانیاً اگر حقی از کسی ضایع شده، آن را اداء کنید و رضایت فردی را که او را رنجانده اید، به دست آورید.