اگر مرد متاهلی با زنی مجرد (مطلقه عده گذرانده) گناه ملاعبه کند و همخوابه شود و هردو برهنه شوند ولی به اندازۀ ختنه گاه دخول نشود و بعد از ارضاء شدن نادم شوند و صیغۀ عقد موقت را هم بابت این چند ساعت همخوابگی بخوانند و تمام کنند، حکمش چیست؟
اگر مرد متاهلی با زنی مجرد (مطلقه عده گذرانده) گناه ملاعبه کند و همخوابه شود و هردو برهنه شوند ولی به اندازۀ ختنه گاه دخول نشود و بعد از ارضاء شدن نادم شوند و صیغۀ عقد موقت را هم بابت این چند ساعت همخوابگی بخوانند و تمام کنند حکمش چیست؟

باسمه تعالی

اگر صیغۀ عقد موقت قبل از این اعمال و پس از عده بوده است، در این صورت زن و شوهر بوده اند و هرگونه لذت جنسی از یکدیگر برایشان جایز بوده است. اگر صیغه را بعد از این اعمال خوانده اند، آن اعمال معصیت بوده است و  خواندن صیغه نسبت به ما قبل اثری ندارد و باید برای گناه خودشان توبه کنند.

کد سایت fa4209
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه