حکم روزه زن حامله و زن شیر ده چیست؟
بنده سال گذشته به دلیل بارداری روزه نگرفته ام و علت آن هم خوف ضرر هم برای خودم و هم جنین بوده است؛ حکم بنده چیست؟ در ضمن روزه هایم را تا به حال قضا نکرده ام چون بچه شیر می داده ام و روزه گرفتن هم برای خودم و هم برای کودکم ضرر داشت. در این صورت حکم روزه امسالم چیست؟

باسمه تعالی

تا زمانی که روزه برای شما و یا بچه شما ضرری داشته باشد گرفتن روزه بر شما واجب نیست امّا اگر می توانیم کسی را پیدا کنید تا به بچه شما شیر بدهد روزه گرفتن بر شما واجب خواهد بود.

کد سایت fa4234