صورت صدور فتوای مغایر با قوانین مورد تأیید ولی فقیه چه حکمی دارد؟
قوانین مصوب مجلس به تأیید شورای نگهبان و فقهای منصوب ولی می رسد. گاهی این قوانین با نظر مراجع محترم تقلید مغایرت دارند. در این صورت صدور فتوای مغایر با قوانین مورد تأیید ولی فقیه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. در مسائل اجتماعی و حکومتی باید فتاوای مجتهد حاکم (ولی فقیه) یا مجتهدی که او تعیین می کند، ملاک صدور احکام قضایی و وضع قوانین و مقررات قرار گیرد.

2. همۀ فقهای جامع الشرایط می توانند فتوا صادر کنند؛ هرچند مقلد باید از فقیه اعلم تقلید کند و در مسائل اجتماعی و حکومتی همۀ مقلدین حتی آن ها که در غیر این مسائل از مجتهد دیگری تقلید می کنند، باید از مجتهد حاکم تقلید کنند.

 

 

 

کد سایت fa424