آیا دود قلیان روزه رو باطل می کند؟
آیا دود قلیان روزه رو باطل می کند؟ چون دود اسپند را فرمودید باطل نمی کند. آیا تفاوتی بین دود قلیان و اسپند است؟ دود قلیان تا جایی که می دانم به عنوان غبار محسوب نمی شود و هیچ تشنگی و گشنگی هم برطرف نمی کند. نمی دانم چرا برخی مراجع مبطل روزه می دانند؟

باسمه تعالی

احتیاط واجب آن است که در حال روزه از دود غلیظ مثل دود قلیان اجتناب شود و اگر رعایت نکرد، گناه کرده است ولی روزه اش صحیح است و بین دود قلیان و اسپند تفاوتی در این حکم نیست.

کد سایت fa4278
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه