آیا دود قلیان روزه رو باطل می کند؟
آیا دود قلیان روزه رو باطل می کند؟ چون دود اسپند را فرمودید باطل نمی کند. آیا تفاوتی بین دود قلیان و اسپند است؟ دود قلیان تا جایی که می دانم به عنوان غبار محسوب نمی شود و هیچ تشنگی و گشنگی هم برطرف نمی کند. نمی دانم چرا برخی مراجع مبطل روزه می دانند؟

باسمه تعالی

دود قلیان روزه را باطل نمی کند و باید روزه های واجب را بگیرد و بین دود قلیان و اسپند تفاوتی در این حکم نیست.

کد سایت fa4278
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه