آیا می توان ذکر «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» را قبل از شروع به حرکت، آغاز کرد به گونه ای که ادامۀ آن در حال بلند شدن از زمین گفته شود؟
آیا می توان ذکر «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» را قبل از شروع به حرکت، آغاز کرد به گونه ای که ادامۀ آن در حال بلند شدن از زمین گفته شود؟

باسمه تعالی

گفتن این ذکر در حال حرکت وارد شده است. حال اگر این ذکر به گونه ای گفته شود که در نظر عرف مردم در حال حرکت بودن، بر آن صادق باشد، صحیح است.

کد سایت fa4307
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز