فردی با این تصور که حداقل فطره را بپردازد، نفری هشت هزار تومان کنار گذاشت چون طبق شنیده هایش این مقدار حداقل فطریه بوده است. حالا وقتی فهمید که حداقل شش هزار تومان است، آیا می تواند در آن دو هزار تومان اضافه تصرف کند؟
فردی با این تصور که حداقل فطره را بپردازد، نفری هشت هزار تومان کنار گذاشت چون طبق شنیده هایش این مقدار حداقل فطریه بوده است. حالا وقتی فهمید که حداقل شش هزار تومان است، آیا می تواند در آن دو هزار تومان اضافه تصرف کند؟

باسمه تعالی

می تواند آن مبلغ اضافه را بردارد؛ هر چند بهتر است از تصرف در آن اجتناب کند.

کد سایت fa4326
طبقه بندی موضوعی زکات فطره