عقد موقت آقایی بودم و حالا موقعیت عالی برای ازدواج دائم پیش آمده است. با توجه به اینکه ایشان عقیم هستند و با کمال میل باقی مدت را به من بخشید. حالا من بابت عده چه باید انجام دهم در حالی که مدت کمی از پاکی من می گذرد و اگر بنا به گذشتن دو حیض کامل باشد، امکان این ازدواج از بین می رود؟
زن سی ساله ای هستم که مدت پنج ماه به عقد موقت آقایی در آمدم و حالا موقعیت عالی برای ازدواج دائم پیش آمده است. با توجه به اینکه ایشان عقیم هستند و خودش نیز از این اتفاق راضی هستند و با کمال میل باقی مدت را به من بخشید. حالا من بابت عده چه باید انجام دهم در حالی که مدت کمی از پاکی من می گذرد و اگر بنا به گذشتن دو حیض کامل باشد، امکان این ازدواج از بین می رود؟

باسمه تعالی

اگر در این ازدواج موقت، دخول انجام شده است، تا زمان گذشتن دو حیض کامل امکان ازدواج جدید وجود ندارد و إن شا الله خداوند بهترین تقدیر را برای شما مقدر فرماید.

کد سایت fa4378
طبقه بندی موضوعی احکام عده