آیا به اموال (درآمد، سرمایه و سود آن) کودک نابالغ، خمس تعلق می‌گیرد؟
آیا به اموال (درآمد، سرمایه و سود آن) کودک نابالغ، خمس تعلق می‌گیرد؟

باسمه تعالی

اموال کودک نابالغ از جهت تعلق خمس مانند اموال بالغ است. بنابراین اگر خمس به آن تعلق بگیرد، خود کودک با اجازۀ ولی شرعی یا ولی شرعی از طرف کودک باید نسبت به پرداخت خمس اقدام کند.

 

کد سایت fa4380
طبقه بندی موضوعی احکام خمس