آیا این مطلب صحیح است که وقتی یک زن و شوهر به حج می روند، نسبت به یکدیگر نامحرم می شوند؟
آیا این مطلب صحیح است که وقتی یک زن و شوهر به حج می روند، نسبت به یکدیگر نامحرم می شوند؟ لطفا توضیح دهید؟

باسمه تعالی

زن و شوهر فقط در حال احرام نمی توانند رابطه ی شهوی و جنسی داشته باشند و محرمیت آنها در حد غیر امور شهوی و جنسی، در آن حال باقی است. در مابقی ایام سفر حکم سایر حالات عادی را دارند و تمام احکام زن و شوهر را دارند.

 

کد سایت fa442 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج