در مراسم حنابندان در قسمت زنانه از موسیقی های لهوی استفاده می شد. هر چه تذکر می دادیم اثری نداشت و می ترسیدم در صورت اصرار زیاد اختلافی پیش بیاید. آیا از آن جهت که این مراسم به بهانۀ من برگزار می شد، شریک گناه دیگران می شوم؟
در مراسم حنابندان که توسط خانواده دختر برگزار می شود، در قسمت زنانه از موسیقی های لهوی استفاده می شد و من و همسرم هر چه تذکر می دادیم اثری نداشت و من می ترسیدم در صورت اصرار زیاد اختلافی پیش بیاید. آیا از آن جهت که این مراسم به بهانۀ ازدواج من و همسرم برگزار می شد، من هم شریک گناه دیگران می شوم؟

باسمه تعالی

اگر با رعایت شرایط نهی از منکر به میزانی که احتمال تأثیر داشته است، تذکر داده اید، چیزی بر عهدۀ شما نیست و گناهی مرتکب نشده اید.