آیا می توانیم در مسائل احتیاط، به مرجعی که از دنیا رفته است، مراجعه کنیم؟
آیا می توانیم در مسائل احتیاط، به مرجعی که از دنیا رفته است، مراجعه کنیم؟

باسمه تعالی

در احتیاطات واجب با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگر،چه زنده باشد و چه مرده، رجوع کنید.

کد سایت fa4452
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید