مطالعۀ کتاب های داستانی که حاوی غیبت و یا تهمت به شخصیت های داستانی هستند، با فرض اینکه آن شخصیت‌ها واقعی و یا خیالی باشند، چه حکمی دارد؟
مطالعۀ کتاب های داستانی که حاوی غیبت و یا تهمت به شخصیت های داستانی هستند، با فرض اینکه آن شخصیت‌ها واقعی و یا خیالی باشند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر شخصیت ها واقعی و مسلمان باشند، مطالعۀ قسمت هایی از کتاب های گفته شده که حاوی غیبت هستند، در حکم شنیدن غیبت است و جایز نیست و اگر شخصیت ها خیالی باشند یا غیر مسلمان، مطالعۀ آن قسمت های کتاب های گفته شده حرام نیست.

کد سایت fa4483
طبقه بندی موضوعی غیبت