اگر فردی در آتش گیر کند و یقین داشته باشد، نجات پیدا نکرده و در آتش خواهد سوخت، آیا جایز است خود را قبل از سوختن، با شلیک اسلحه خلاص کند؟
اگر فردی بالاجبار باید کشته شود، ولی در مورد طریقه مردن، اختیار داشته باشد که راه آسانتر را اننخاب نماید، آیا می‌تواند راه ساده تر را خودش اجرا نماید؟ مثل اینکه فردی در آتش گیر کند و یقین داشته باشد، نجات پیدا نکرده و در آتش خواهد سوخت، آیا جایز است خود را قبل از سوختن، با شلیک اسلحه خلاص کند؟

باسمه تعالی

این کار وی خودکشی محسوب می شود و حرام است.

کد سایت fa4484
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی