آیا گفتن سلام آخر نماز در جایی که محل سلام نیست باعث خروج قهری از نماز می شود؟
آیا گفتن سلام آخر نماز در جایی که محل سلام نیست باعث خروج قهری از نماز می شود؟

باسمه تعالی

خیر، چنین نیست، بلکه وی موظف به اتمام نماز است و باید برای سلام بی جا دو سجدۀ سهو بجا آورد.