پوشش زن در مجالس زنانه به چه شکلی باید باشد؟ آیا می تواند لباس لختی بپوشد؟
پوشش زن در مجالس زنانه به چه شکلی باید باشد؟ آیا می تواند لباس لختی بپوشد؟

باسمه تعالی

1. پوشاندن عورت بر زن مطلقا حتی در نزد محارم و سایر زنان واجب است. اما پوشاندن غیر عورت از قسمت هایی که به طور متعارف پوشانده نمی شود، در صورتی که موجب مفسده باشد، حتی در نزد محارم و سایر زنان واجب است.

2. بعید است پوشیدن چنین لباس هایی خالی از مفاسد باشد. همچنین بر زن مؤمن لازم است در پوشش خود شأن و شخصیت خود را حفظ کند. 

کد سایت fa4517
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|ارتباطات اجتماعی