طلبه ای 16ساله هستم. برای شروع سیر و سلوک و دوری از گناه و وسوسه های شیطانی چه راه حلی می فرمایید؟
طلبه ای 16ساله هستم. برای شروع سیر و سلوک و دوری از گناه و وسوسه های شیطانی چه راه حلی می فرمایید؟

باسمه تعالی

نماز اول وقت را تا حد امکان به جماعت بخوانید و قرائت قرآن جزء برنامه های زندگی تان قرار دهید و خواندن زندگی نامۀ بزرگان دین را سر لوحۀ کار خود قرار دهید.

 

کد سایت fa4543
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا