خرید تخم مرغ شانسی با توجه به این که معلوم نیست چیزی که داخلش است چه قیمتی دارد، شرعا اشکال داره؟
خرید تخم مرغ شانسی با توجه به این که معلوم نیست چیزی که داخلش است چه قیمتی دارد، شرعا اشکال داره؟

اسمه تعالی
از آنجا که تقریبا به همان قیمت جنس داخلش فروخته می شود، اشکال شرعی ندارد.

کد سایت fa4560
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل