حکم دریافت پول به ازای تهیه گزارش برای شبکه های ضد انقلاب خارجی چیست؟ اگر جوانی شدیداً محتاج به پول باشد و با کار کردن نتواند مسکن تهیه نماید چطور؟
حکم دریافت پول به ازای تهیه گزارش برای شبکه های ضد انقلاب خارجی چیست؟ اگر جوانی شدیداً محتاج به پول باشد و با کار کردن نمی تواند مسکن تهیه نماید چطور؟

باسمه تعالی

هر گونه اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی به هر شکلی حرام است و اضطرار مالی مجوز ارتکاب چنین جرمی نمی شود.

کد سایت fa459
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار