آیا به لحاظ شرعی در جرایم مستوجب تعزیر مثل توهین یا تهدید، شهادت دو زن از نظر شرعی برای اثبات امر کفایت می کند؟
آیا به لحاظ شرعی در جرایم مستوجب تعزیر مثل توهین یا تهدید، شهادت دو زن از نظر شرعی برای اثبات امر کفایت می کند؟

باسمه تعالی

شهادت زنان به عنوان یک عامل اثبات جرم در مسائل کیفری اعتبار تعبدی ندارد اما به عنوان عاملی که ممکن است موجب علم قاضی شود، می تواند مورد استناد قرار گیرد.

کد سایت fa4596
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی