آیا آگاه کردن دیگران نسبت به رفتار ها و خصوصیت های زشت یک فرد در جایی که این آگاهی مانع از ضرر و زیان به گوینده یا دیگران شود، اشکال دارد؟
در بین اقوام ما خانمی هست که متاسفانه دائماً به اموال دیگران دستبرد می زند، بارها و بارها مبالغ هنگفت و طلا از من دزدیده بود تا اینکه من بعد از حدود 11 سال متوجه شدم. پس از بیان آن به همسرم، ایشان پاسخ دادند که تمامی فامیل به نحوی خسارت دیده اند و همه آگاهی دارند و تنها به این دلیل به من گفته نشده بود که غیبت نشده باشد. حال سؤال این است که: 1. آیا گفتن حقیقت در چنین مواردی که موجب جلوگیری از چنین ضرر و زیانی از من می شد، واقعاً غیبت بوده است؟ 2. اگر من در مهمانی ها و عروسی ها با وجود کثرت کیف های سرگردان به دیگران دربارۀ این زن بگویم غیبت کردم؟ آیا باید با وجود این همه خسارتی که دیده ام، باز در مورد چند بار آگاهی که به دیگران در این زمینه داده ام، از خدا طلب مغفرت کنم؟

باسمه تعالی

اگر ضرری که از نگفتن مسأله به وجود می آید، از نظر عرف قابل توجه باشد، غیبت جایز است.

کد سایت fa4598
طبقه بندی موضوعی غیبت