بنده در زمان نوجوانی و جوانی در مغازۀ پدرم چند سالی کار کرده بودم و چون پولی که پدرم به عنوان خرجی به من می داد کفاف خرجم که البته بسیار پایین بود را نمی داد. از پول هایی که از طریق فروش اجناس به دست می آوردم، هر از گاهی مبالغی برای خود برمی داشتم و به نیت و انگیزه دریافت سود آن را در صندوقی پس انداز کردم. در این مدت مبلغ پس انداز من نزدیک به 2 میلیون تومان رسید و سودی که در مدت 2 سال سپرده گذاری از آن صندوق دریافت کردم نزدیک 1 میلیون تومان شد. اکنون آن 2 میلیون تومان را بعد از چند سال به صورت غیر مستقیم و بدون این که پدرم متوجه شوند به ایشان برگرداندم و از آنجایی که دریافت سود از بانک را خالی از اشکال نمی بینم، می خواستم از خدمت شما بپرسم که تکلیف آن 1 میلیون تومان سودی که از صندوق گرفتم چیست؟
بنده در زمان نوجوانی و جوانی در مغازۀ پدرم چند سالی کار کرده بودم و چون پولی که پدرم به عنوان خرجی به من می داد، کفاف خرجم که بسیار پایین بود را نمی داد، از پول هایی که از طریق فروش اجناس به دست می آوردم، هر از گاهی مبالغی برای خود برمی داشتم و به نیت و انگیزه دریافت سود آن را در صندوقی پس انداز کردم. در این مدت مبلغ پس انداز من نزدیک به 2 میلیون تومان رسید و سودی که در مدت 2 سال سپرده گذاری از آن صندوق دریافت کردم نزدیک 1 میلیون تومان شد. اکنون آن 2 میلیون تومان را بعد از چند سال به صورت غیر مستقیم و بدون این که پدرم متوجه شوند به ایشان برگرداندم و از آنجایی که دریافت سود از بانک را خالی از اشکال نمی بینم، می خواستم از خدمت شما بپرسم که تکلیف آن 1 میلیون تومان سودی که از صندوق گرفتم چیست؟

باسمه تعالی

سود این پول مالِ مالک آن یعنی پدر است و باید به وی پرداخت شود و اگر این سود بر اساس موازین قانونی حاصل شده باشد اشکالی در آن نیست.