در برخی مراکز و اماکن مقدس، محلی را برای نگهداری اشیای گمشده در نظر می‌گیرند. حال اگر در این اماکن فردی شیء گران‌ قیمتی پیدا کرد، آیا با تحویل آن به این محل، به همۀ تکلیف خود را انجام داده است یا همچنان، موظف به تعریف (اعلام عمومی) است؟
در برخی مراکز و اماکن مقدس، محلی را برای نگهداری اشیای گمشده در نظر می‌گیرند. حال اگر در این اماکن فردی شیء گران‌ قیمتی پیدا کرد، آیا با تحویل آن به این محل، به همۀ تکلیف خود را انجام داده است یا همچنان، موظف به تعریف (اعلام عمومی) است؟

باسمه تعالی

در صورت اطمینان به تحقق ضوابط شرعی در مورد اشیای پیدا شده توسط متولیان آن محل، تکلیف یابنده ساقط می شود.

کد سایت fa4608
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی