من برنامه نویس و سازنده نرم افزار و بازی های کامپیوتری هستم. آیا طراحی و فروش نرم‌افزار هایی که متناسب با فرهنگ ما نیست (مثل برنامه ها و نرم‌افزارهای لاتاری) و فروش آن به غیر مسلمانان و ارائه آن در کشور های غیر مسلمان اشکال دارد؟
من برنامه نویس و سازنده نرم افزار و بازی های کامپیوتری هستم. آیا طراحی و فروش نرم‌افزار هایی که متناسب با فرهنگ ما نیست (مثل برنامه ها و نرم‌افزارهای لاتاری) و فروش آن به غیر مسلمانان و ارائه آن در کشور های غیر مسلمان اشکال دارد؟

باسمه تعالی

از آنجا که چنین نرم افزار ها و برنامه هایی محدود به غیر مسلمانان و کشورهای غیر مسلمان نمی شود، تولید و فروش آن جایز نیست.