آیا بوسیدن روی افراد (رو بوسی) از نظر شرعی اشکالی دارد؟
آیا بوسیدن روی افراد (رو بوسی) از نظر شرعی اشکالی دارد؟

باسمه تعالی

1. بوسیدن مرد نامحرم یا زن نامحرم با شهوت و بدون شهوت حرام است.

2. بوسیدن محارم با شهوت حرام است.

3. سایر موارد بوسیدن جایز است.

کد سایت fa462
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی